ใบอนุญาต

“การเดิมพัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ ซึ่งก็คือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่แนะนำให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นเงินหรือเงินทองอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาทำไหมทำการประการใดในตำแหน่งงานของตัวเองสินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมการปราบการเดิมพันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ผู้ทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับแบบเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือหากผู้ที่กระทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่กล่าวมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล แม้ผู้ที่กระทำความผิดได้รับโทษจำตารางแค่เพียงหนึ่งเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ ถึงแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องมาจากมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งไว้ภายในคำวินิจฉัยให้ผู้ที่กระทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าเกิดผู้ทำผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล เครดิตฟรี ส่วนการฟ้องให้สั่งจ่ายสินบนนำจับนั้น จะต้องขอโดยอัยการในขณะฟ้องร้องคดีข้อผิดพลาด โดยกำหนดเอาไว้ในคำร้องขอด้านหลังฟ้องว่า รวมทั้งสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่หัวหน้าจับตามข้อบังคับด้วย”สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ หมายคือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่าเงินหรือเงินทองอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาทำไหมทำการประการใดในตำแหน่งงานของตัวเอง สินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือการล้มล้างการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยให้ผู้ทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับมาเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือถ้าหากผู้ทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล ถ้าหากผู้กระทำความผิดได้รับโทษจำเรือนจำเพียงอย่างเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ หากแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องมาจากมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งเอาไว้ในคำวินิจฉัยให้ผู้ที่ทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าเกิดผู้ที่เป็นคนทำความผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือหากไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล สล็อต เมื่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้าจับที่จะจำเป็นต้องมายื่นคำขอร้องรับเงินสินบนจากศาลด้วยตัวเอง ขณะที่จะมายื่นได้ก็จำต้องคอยให้คดีถึงที่สุดแล้ว แม้กระนั้นหากหัวหน้าจับไม่มาด้วยตัวเอง จะมอบฉันทะให้โจทก์หรือผู้ใดกันมารับแทนก็ได้แต่ต้นแต่ว่าได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้ง 2 แต่ว่าวันที่ 11 พ.ย. พระพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ได้มีความเห็นเสนอแนะมากมายเพื่อยังประมวลกฎหมายนี้ให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเมื่อได้ไตร่ตรองโดยชัดเจนแล้ว มองเห็นพอสมควรให้ตรวจชำระบทบัญญัติในบรรพ 1 รวมทั้ง 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นใหม่ จึ่งทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ 1 และก็ 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แม้กระนั้นในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น แล้วก็ใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่พ่วงพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป อนึ่ง หยุด แสงสว่างอุทัย ศ.จ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเหตุผลอีกประการหนึ่งของการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 แล้วก็บรรพ 2 เดิม ก่อนให้ใช้ที่ตรวจชำระใหม่นั้น ว่า สล็อตออนไลน์ เมื่อได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งบรรพ 2 ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับข้อบังคับปัจจุบันนี้ …

Continue Reading

การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน

“ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรักษาการ และก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการดังต่อไปนี้1.ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.นี้2.ระบุเงินค่าธรรมเนียม3.ตั้งเงื่อนไขสำหรับการเล่นการเดิมพัน4.จัดระเบียบเพื่อกระทำการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้5กำหนดให้คนรับใบอนุมัติการเล่นเลขลำดับ 17 เลข 18 และก็ลำดับที่ 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีอากรมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ให้สามารถทำงานได้เฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลพิเคราะห์มีความเห็นว่าในสถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันเจาะจงเอาไว้ภายในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.นี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม หรือการเล่นอันรุนแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเสริมเติมห้ามไว้ ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นจำพวกใด ให้สามารถจัดการออกพระราชกฤษฎีการะบุได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นข้อบังคับมิได้กำหนดให้สามารถทำงานได้ เครดิตฟรี การเดิมพัน การอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพัน ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรักษาการ แล้วก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการดังต่อไปนี้ ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.นี้1.ระบุเงินค่าธรรมเนียม2.ตั้งเงื่อนไขสำหรับในการเล่นการเดิมพัน3.จัดระเบียบเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้4.กำหนดให้คนรับเอกสารสิทธิ์การเล่นเลขลำดับ 17 เลข 18 แล้วก็เลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีอากรมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)5.ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ให้สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลพินิจมีความเห็นว่าในสถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันกำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.นี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม หรือการเล่นอันรุนแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเสริมเติมห้ามไว้ ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นประเภทใด ให้สามารถจัดการออกพระราชกฤษฎีการะบุได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นข้อบังคับมิได้กำหนดให้สามารถดำเนินงานได้ สล็อต การอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพัน ตามพ.ร.บ.นี้สามารถทำเป็นในกรณีดังต่อไปนี้ ในเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ไว้เป็นพระราชกฤษฎีกากล่าวถึงข้อตกลงการพะนันตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) กำหนดให้การเดิมพันอันกำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน นั้น จะจัดให้มี เข้าเล่น หรือเข้าพนันได้ในสถานที่กาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อตั้ง กรณีการอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ เจ้าหน้าที่ผู้กุมอำนาจผลิใบอนุญาต ซึ่งอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะการเดิมพันตามบัญชี ข.และก็การแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางใดๆก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พุทธศักราช 2503) ออกตามความลับพ.ร.บ.การเดิมพัน พ.ศ. 2478 ข้อ …

Continue Reading

สินบนนำจับ

“การเดิมพัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ หมายคือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นเงินหรือเงินอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาปฏิบัติไหมทำการประการใดในตำแหน่งงานของตนเองสินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือการทำลายล้างการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยให้ผู้ทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับมาเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือถ้าหากผู้ที่กระทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล ถ้าเกิดผู้ที่ทำความผิดได้รับโทษจำตารางแต่อย่างเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ หากแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องด้วยมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งไว้ภายในคำตัดสินให้ผู้ที่กระทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าเกิดผู้ที่กระทำความผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล เครดิตฟรี ส่วนการฟ้องให้สั่งจ่ายสินบนนำจับนั้น จำต้องขอโดยอัยการในขณะฟ้องความผิดพลาด โดยเจาะจงเอาไว้ในคำร้องขอด้านหลังฟ้องว่า รวมทั้งสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่หัวหน้าจับตามข้อบังคับด้วย”สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ คือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายคือเงินหรือเงินทองอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาปฏิบัติหรือเปล่าทำการประการใดในตำแหน่งงานของตนเอง สินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อเกื้อหนุนการทำลายล้างการเดิมพันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับมาเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือถ้าเกิดคนที่ทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล ถ้าเกิดผู้กระทำความผิดได้รับโทษจำตารางแต่อย่างเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ หากแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เหตุเพราะมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งเอาไว้ในคำตัดสินให้คนที่ทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน หากคนที่ทำความผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล สล็อต เมื่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้าจับที่จะจำเป็นต้องมายื่นคำอ้อนวอนรับเงินสินบนจากศาลด้วยตัวเอง ตอนที่จะมายื่นได้ก็จำเป็นต้องรอคอยให้คดีถึงที่สุดแล้ว แม้กระนั้นถ้าหากหัวหน้าจับไม่มาด้วยตัวเอง จะมอบฉันทะให้โจทก์หรือคนไหนมารับแทนก็ได้เริ่มแรกแม้กระนั้นได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้ง 2 แม้กระนั้นวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ได้มีความเห็นชี้แนะมากเพื่อยังประมวลกฎหมายนี้ให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเมื่อได้พินิจพิเคราะห์โดยชัดเจนแล้ว มองเห็นพอสมควรให้ตรวจชำระบทบัญญัติในบรรพ 1 แล้วก็ 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วนั้นใหม่ จึ่งทรงพระโปรดโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ 1 รวมทั้ง 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แม้กระนั้นในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น แล้วก็ใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่ห้อยท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป อนึ่ง หยุด แสงสว่างอุทัย ศ.จ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเหตุผลอีกประการหนึ่งของการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 แล้วก็บรรพ 2 เดิม ก่อนให้ใช้ที่ตรวจชำระใหม่นั้น ว่า สล็อตออนไลน์ เมื่อได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งบรรพ 2 ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับข้อบังคับเดี๋ยวนี้ …

Continue Reading

ทรัพย์สินพนัน และเครื่องมือเล่นการพนัน

“เงินตามมายี่ห้อ 10 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ที่ข้อบังคับข้อกำหนดให้สามารถยึดได้นั้น สามารถแยกได้เป็น 2 จำพวก ดังต่อไปนี้เงินทองพนันหรือสินพนันเป็นเงินทองที่เป็นวัตถุที่การแพ้ชนะกัน ตัวอย่างเช่น เงินหรือสินทรัพย์ หากจับสินทรัพย์พนันได้ในวงพนันข้อบังคับให้ศาลยึดได้เสียทั้งนั้น แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้คัดแยกออกพนันก็จะยึดมิได้ เงินหรือของขวัญที่ใช้เป็นสินพนันถึงแม้ในขณะจับได้จะยังไม่เป็นสินพนันหรือรางวัลสำหรับเพื่อการพนันก็ยังยึดได้ ดังเช่นว่า เงินกองกลางที่ผู้เล่นเอาวางไว้หน้าเจ้ามือ หรือของขวัญที่วางไว้สำหรับให้แก่ผู้จับฉลากได้ ศาลยึดได้ทั้งหมดทั้งปวง ส่วนข้าวของที่จะนับว่าเป็นสินพนันควรจะเป็นข้าวของที่มีค่าเพียงพอในตัวของมันเองสิ่งที่ใช้ในการเล่นพนัน คือ เครื่องมือสำหรับใช้เล่นพนัน ซึ่งข้อบังคับให้ยึดตามประมวลกฎหมายอาญา มีความหมายว่าให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจสำหรับในการตรึกตรองได้ โดยใคร่ครวญว่าเป็นเงินทองที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้สำหรับในการเล่นพนันหรือเปล่า หรือเงินนั้นเป็นของคนอื่นๆที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยสำหรับการเล่นการเดิมพันนั้นหรือเปล่า ซึ่งแม้ศาลยึดสิ่งที่ใช้ในการเล่นพนัน เจ้าของที่ตามที่เป็นจริงไม่เคยรู้มองเห็นเปิดโอกาสสำหรับเพื่อการเล่นพนันนั้นมีสิทธิวิงวอนคืนต่อศาลได้ แม้กระนั้นถ้าเกิดเป็นสินพนันนั้นเจ้าของที่ตามที่เป็นจริงแม้ว่าจะไม่เคยทราบมองเห็นเปิดโอกาสด้วยก็จะขอร้องคืนต่อศาลไม่ได้ เครดิตฟรี ล็อตเตอรี่ สลากกินรวบ และก็สวีป หรือการเล่นประการใดที่เสี่ยงดวงมอบเงินหรือคุณประโยชน์อันอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนไหน จะต้องส่งสลากให้เจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตประทับก่อน ก็เลยจะนำออกวางขายได้ หากยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเล่น ห้ามไม่ให้ประกาศประชาสัมพันธ์หรือเชิญโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้บุคคลอะไรก็ตามร่วมสำหรับเพื่อการเล่นนั้น ซึ่งถ้าหากมิได้รับอนุญาตข้อบังคับมอบอำนาจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรือนายอำเภอที่จะยึดรวมทั้งทำลายเสียก็ได้และก็หากประกาศหรือเอกสารนั้นส่งทางไปรษณีย์ถึงคนรับที่อยู่ในแว่นแคว้น เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะยึดประกาศหรือเอกสารนั้นไว้ ก็ได้ แม้กระนั้นจำเป็นจะต้องแจ้งให้คนรับรู้ก่อน หากคนรับมีข้อโต้เถียงว่า ประกาศหรือเอกสารนั้นมิได้เป็นการเชิญชวนคนอื่นๆให้เข้าเล่นการเดิมพัน คนรับจะนำคดีไปฟ้องคดีด้านในระบุ 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับฟ้องร้องจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็ได้ ถ้าเกิดคนรับมิได้นำคดีไปฟ้องร้อง หรือเมื่อศาลสั่งยืนการยึดนั้น เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มีอำนาจทำลายประกาศหรือเอกสารที่ยึดไว้นั้นได้ แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะเปิดซองหรือห่อออกมองโดยอาศัยอำนาจจากที่กล่าวมานี้มิได้ เว้นแต่ว่าจะมีสัญลักษณ์ข้างนอกแปลว่า ในซองหรือในห่อนั้นมีสิ่งที่จะจะต้องยึดและก็ทำลายตามพ.ร.บ.การพะนันจุดมุ่งหมายของผู้ร่างนั้น ในสาระสำคัญก็คือ ร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับความอยากของประเทศ ด้วยเหตุนั้น ผู้ร่างก็เลยมานะอย่างมากที่จะไม่ติดกับของการก๊อปปี้บทบัญญัติของข้อบังคับต่างถิ่นแล้วเอามาดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขทำตามเพียงแต่ผิวเผิน สล็อต ไม่ว่าบทข้อบังคับต่างชาตินั้นๆจะวิเศษเยี่ยมเท่าใดก็ตาม ในการร่างกฎหมายแต่ละลักษณะๆนั้น ผู้ร่างจะเริ่มด้วยการเล่าเรียนประเด็นนั้นๆอย่างกว้างๆก่อนโดยมองจากข้อกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ (พ.ร.บ. หรือคำตัดสิน) และก็จากประมวลกฎหมายหลักๆของนอก ตัวอย่างเช่น ในด้านของความแจ่มกระจ่างจะมองจากประมวลกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ธรรมศาสตร์บางสิ่งมองจากข้อบังคับอังกฤษบางฉบับซึ่งนิติกรประเทศไทยโดยมากรู้จักอย่างดีเยี่ยม ในทางของบทบัญญัติที่สบายสำหรับการใช้แล้วก็ล้ำสมัยจะมองจากประมวลกฎหมายของสวิสแล้วก็ประเทศญี่ปุ่น ในด้านของความกระชับรัดกุมด้วยเคล็ดวิธีด้านกฎหมายก็จะมองจากประมวลกฎหมายเยอรมัน นอกเหนือจากนั้นก็ยังได้นำเอาข้อเปลี่ยนปรับแต่งที่ได้มีขึ้นในข้อบังคับของอิตาลี เบลเยียม ฮอลันดา แล้วก็บางเมือง ในอเมริกามาเป็นข้อใคร่ครวญด้วย ในเรื่องที่มีทางที่จะข้อกำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปได้หลายๆหนทาง คณะกรรมการจะเลือกวิถีทางที่ส่งผลในทางปฏิบัติสูงที่สุดสอดคล้องกับความต้องการยุคใหม่ที่สุด เพราะเหตุนี้ คณะกรรมการก็เลยมานะเป็นอย่างมากที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และก็ความคิดของประเทศที่ได้มีประมวลกฎหมายมาก่อน มากยิ่งกว่าที่จะเลียนแบบตามๆกันไปดังเป็นข้าทาสทางสติปัญญา… สล็อตออนไลน์ แม้ว่าจะมีการวางทางไว้แบบนั้น แต่ว่า การปฏิบัติการก็ไม่ใช่ง่าย เนื่องจากว่าสำหรับการกล่าวถึงบทข้อบังคับของไทยตอนแรกขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ประกอบนั้น ข้อกฎหมายทางแนวทางตรึกตรองความแล้วก็ทางอาญามีมากยิ่งกว่าทางแพ่งแล้วก็การค้า ประกอบกับใน พุทธศักราช 2462 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์คุณ ท่านเจ้าสวัสดิงาม กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ได้ทรงลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และก็เจ้าพระยายกโทษราชามหาชอบธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงยุติธรรม ได้รับตำแหน่งแทน อนึ่ง ยังมีการก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกหลายภาควิชาจนกระทั่งเฝือ …

Continue Reading

ลักษณะของการกระทำผิด

“การเดิมพัน รูปแบบของการกระทำผิด การเล่นการเดิมพันดังที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดไว้ สามารถแบ่งประเภทและชนิดได้เป็น 4 ชนิด เป็น1.การเล่นที่เป็นการห้ามเด็ดขาดตามมายี่ห้อ 4 วรรคหนึ่ง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478หมายถึงการเล่นตามบัญชี กรัม การเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม แล้วก็การเล่นรุนแรงอื่นใดที่ระบุห้ามเอาไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นในกรณีที่ข้อบังคับระบุห้ามไม่ให้จัดให้มี หรือเข้าเล่นหรือเข้าพนัน แม้ว่าจะอนุญาตให้เล่นก็เล่นมิได้ เพราะว่าเป็นการเล่นที่ข้อบังคับไม่ให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้เล่น กันได้ เว้นเสียแต่รัฐบาลจะไตร่ตรองมีความคิดเห็นว่า สถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตภายใต้บังคับข้อแม้ใด ก็อนุญาตได้โดยมีพระราชกฤษฎีกาให้เล่นในสถานที่ที่กำหนดไว้เพียงแค่นั้นการเล่นที่จำเป็นต้องขอตามมายี่ห้อ 4 วรรคสอง ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478เป็นการเล่นที่กำหนดเอาไว้ภายในบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเพิ่มอีกไว้ จะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้ผลิใบอนุญาตเห็นควรรวมทั้งผลิใบอนุญาตให้ หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ เป็นการที่ข้อบังคับกำหนดไว้เพื่อตั้งใจให้ผู้จัดให้มีการเล่น (เห็นผลคุณประโยชน์อีกทั้งทางตรงรวมทั้งอ้อม) จะต้องได้รับการอนุญาตซะก่อน ถ้าได้รับอนุญาตและจากนั้นก็จัดว่าเข้าเล่นกันได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เครดิตฟรี 2.การเล่นลำดับที่ 5 – 15 ตามบัญชี ข. หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเพิ่มเติมอีกไว้ เป็นการเล่นที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงดวงเพื่อรับรางวัล โดยผู้เล่นไม่ได้ตั้งอกตั้งใจพนันเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันราวกับอาทิเช่นการเดิมพันปกติ ข้อบังคับก็เลยได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแม้เป็นการเล่นที่มีการให้ของขวัญเป็นข้าวของแล้วจะให้เป็นเงินแทนไม่ได้ ถ้าเมื่อได้รับของขวัญแล้ว ห้ามไม่ให้นำคืนกลับ เปลี่ยน หรือรับจับจ่ายซื้อของรางวัลนั้นข้างในงาน หรือการเล่นหรือรอบๆตลอดในระหว่างมีงานนอกเหนือจากนั้นยังมีการเล่นที่เป็นการแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางอะไรก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นที่ใช้การเสี่ยงดวงซึ่งไม่ถือเป็นการพนัน แต่ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติการขอก่อน ก็เลยจะจัดการถัดไปได้ ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็จะมีความผิดโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้บุคคลใดทำการละเมิดมาตรา 8 จำเป็นต้องต้องโทษตามมายี่ห้อ 14 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 การเล่นตามมายี่ห้อ 4 ทวิ ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.การเดิมพัน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2485 คือ การเล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าลักษณะส่งผลให้เกิดทางได้เสียขึ้นระหว่างกัน บทบัญญัติตามมายี่ห้อ 4 ทวิ เป็นการระบุขึ้นเผื่อไว้ภายในอนาคต ถ้าเกิดมีการเล่นอื่นใดเว้นเสียแต่บัญชี กรัม หรือบัญชี ข. หรือการเล่นที่ไม่มีลักษณะที่คล้ายกับ สล็อต 3.ทั้งคู่บัญชีนั้น จะได้มีข้อบังคับห้ามไว้ทั้งปวง การเล่นตามมายี่ห้อ …

Continue Reading

บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพนัน

“บุคคลที่มีความข้องเกี่ยวเกี่ยวพันสำหรับเพื่อการเล่นพนัน มีอยู่ 2 ข้างเป็นผู้จัดให้มีการเล่น และก็ผู้เล่น ผู้จัดให้มีการเล่น หรือภาษาประชาชนเรียกว่า หัวหน้าสำนัก หรือเจ้ามือ ตามมายี่ห้อ 5 นั้น ควรต้องมองเจตนาโดยปกติตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก ซึ่งถ้าเกิดเป็นการทำความผิดตามบัญชี กรัม จะมีความผิดในทันที เพราะเหตุว่าข้อบังคับกำหนดให้ห้ามเล่นโดยเด็ดขาดนอกจากรัฐบาลจะอนุญาตให้เล่นในสถานที่ใดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนความประพฤติข้อผิดพลาดตามบัญชี ข. ที่คือเรื่องของการได้รับอนุญาต จะเป็นความไม่ถูกต่อเมื่อถ้าเกิดมีการเล่นที่พลิกแพลงไม่ถูกข้อจำกัดจากที่ตนได้รับอนุญาต ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา 12 ซึ่งความผิดพลาดของผู้จัดให้มีการเล่นการเดิมพันจะปราศจากความไม่ถูกฐานเป็นผู้ผลักดันและสนับสนุนเพิ่มเติมกรณีหนึ่ ผู้เล่น คือ ผู้อยู่ในแวดวงเล่นทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการเดิมพันหรือผู้ดูการเดิมพันซึ่งคือปัญหาที่จะพิสูจน์ได้ยากคนที่อยู่ในแวดวงเล่นคนไหนกันเป็น ผู้เล่นพนันบ้าง ข้อบังคับก็เลยได้ระบุการสันนิษฐานไว้ตามมายี่ห้อ 6 ว่าแม้ว่าจะมิได้เล่นด้วยแม้กระนั้นอยู่ในแวดวงเล่นก็ถูกคาดการณ์ไว้ก่อนว่าเป็นผู้เล่นด้วย เว้นแต่ว่าผู้ซึ่งเพียงมองการเล่นในงานเลี้ยงฉลองสาธารณะหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ส่วนข้อผิดพลาดตามมายี่ห้อ 5 ที่ระบุข้อสมมติฐานไว้ว่าคนใดกัน เข้าเล่นอยู่ด้วยให้คาดการณ์ไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือเงินอันอื่น ซึ่งแนวทางที่จะใช้เพื่อการสืบลบล้างเพื่อพ้นจากความผิดในฐานเป็นผู้เล่นเป็นจำเป็นต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่อยู่ในแวดวงเล่น และไม่ได้เข้าพนันเอาเงินแล้วก็สินทรัพย์ด้วย เครดิตฟรี ส่วนแวดวงเล่นแล้วก็สถานที่เล่นการเดิมพัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญพร้อมกันกับผู้เล่นตามมายี่ห้อ 6 นั้น มีความเห็นว่า แวดวงเล่นพนันซึ่งก็คือพื้นที่ที่ผู้เล่นการเดิมพันกลุ้มรุมอยู่ในแวดวงเล่นมีเครื่องเล่นการเดิมพัน สินพนันสำหรับเพื่อการเล่นพนัน แม้กระนั้นบ้างครั้งวงเล่นบางทีอาจไม่อยู่ในที่รุมล้อมของผู้เล่นก็ได้ เป็นต้นว่า การเล่นพนันสลากกินรวบไม่ต้องมีแวดวงเล่น การเล่นการเดิมพันแข่งขันม้าก็ไม่มีแวดวงเล่นเป็นตัวเป็นตน แต่ว่าจากความประพฤติปฏิบัติและก็ความเชื่อมโยงระหว่างผู้จัดให้มีการเล่นกับผู้เล่นนั่นเองเป็น แวดวงเล่น การที่จะวิเคราะห์ได้ว่าผู้เล่นใครกันแน่อยู่ในแวดวงเล่น จะต้องมองว่าสถานที่นั้นเป็นวงพนันหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่เป็นวงพนันก็จะไม่มีผู้เล่นตามมายี่ห้อ 6 สล็อต ข้อละเว้นของการสันนิษฐานในมาตรา 6 จะใช้เป็นข้อสมมติฐานมิได้หากปรากฏว่าสถานที่เล่นการเดิมพันนั้นเป็นงานสังสรรค์สาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน ที่ระบุเป็นข้องดเว้นไว้น่าจะเป็นเพราะเหตุว่าในสถานที่ดังที่กล่าวถึงมาแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีผู้คนคับคั่ง และก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็มาเดินมองการละเล่นต่างๆแม้จะมีการเล่นการเดิมพันแต่ว่าก็น่าจะเดินเข้าไปดูแล้วก็เดินผ่านไป คณะกรรมการชุดดังที่กล่าวผ่านมาแล้วเริ่มงานตั้งแต่ พุทธศักราช 2451 นั้นเอง โดยวางองค์ประกอบทั่วๆไปของประมวลกฎหมาย ก่อนที่จะสัมมนาปรึกษาหารือและขอคำแนะนำกันว่าจะทำเป็นประมวลกฎหมายสองฉบับ ประมวลฉบับแรกเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน อีกฉบับเกี่ยวกับเรื่องอื่น ได้แก่ที่เป็นอยู่ในประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศตูนีเซีย และก็ประเทศโมรอคอยกโก หรือเปล่า ซึ่งห้องประชุมลงความเห็นว่าให้ทำเป็นประมวลกฎหมายฉบับเดียวที่ว่าด้วยเรื่องทางแพ่งและก็การค้าทั้งหมดทั้งปวงจะสมควรกว่า แล้วจึงเริ่มลงมือร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้แก่แว่นแคว้นประเทศไทย จวบจนกระทั่ง พุทธศักราช 2457 ชอร์ช ปาดู เดินทางกลับไปยุโรปและก็ได้เสนอแนะเดแลสเตร (Délestrée) แก่ทางการไทยให้รับหน้าที่แทนตน ปรากฏว่าเดแลสเตรผู้นี้ไม่มีความสามารถพอเพียงที่จะทำงานชูร่าง ซ้ำเขายังรื้อถอนโครงงานที่ชอร์ช ปาดู แล้วก็ภาควิชาทำไว้ก่อนหน้า ทำให้ร่างประมวลกฎหมายกำเนิดความปั่นป่วน และก็การจัดการเป็นไปโดยเฉื่อยอย่างถึงที่สุด เมื่อชอร์ช ปาดู เดินทางกลับมาใน พุทธศักราช 2459 ถึงกับตะลึงงันที่รับรู้ว่างานร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วุ่นถึงเพียงแค่นั้น …

Continue Reading

กฎหมายแม่บทและกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

“ข้อบังคับแม่บทแล้วก็ข้อบังคับอนุข้อบังคับที่เกี่ยวโยงกับการเดิมพันพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 เหตุผลสิ่งที่จำเป็นสำหรับเพื่อการประกาศใช้ พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478ภายหลังที่มีการประกาศใช้พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 เป็นต้นมา การเดิมพันที่ได้ข้อกำหนดให้มีการควบคุมตามพ.ร.บ.ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้มีการเปลี่ยนแบบการเล่นรวมทั้งปรับปรุงขึ้นอย่างเร็ว ทำให้ข้อบังคับที่มีใช้ในตอนนี้อยู่เชย ไม่เหมาะสมกับภาวะข้อเท็จจริงของสังคมไทยในตอนนี้ ทั้งยังจะได้มีการเพิ่มอีกแล้วก็สะสมพ.ร.บ.การพะนันเสียใหม่ ด้วยเหตุนั้น ตอนวันที่ 31 ม.ค. พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันท มหิดล ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชกำหนดขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2478 เป็นต้นไป โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 แล้วก็บรรดาข้อบังคับ กฎ กฎเกณฑ์ซึ่งมีความขัดหรือคัดค้านกับทบัญญัติเตียนที่พ.ร.บ.นี้ นอกจากความลับมาตรา 853 มาตรา 854 และก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมทั้งเพื่อมีข้อบังคับที่ใหม่แล้วก็นำสมัยสำหรับเป็นข้อจำกัดสำคัญให้ไทยหลุดพ้นจากความเสียเปรียบในเรื่องสิทธิภาวะนอกอาณาจักรดังกล่าวมาแล้วข้างต้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงแขนณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยทรงวินิจฉัยใจให้มีการทำประมวลกฎหมายชาติบ้านเมืองดุจชาติตะวันตกทั้งหลายแหล่ ดังพระราชเปรยว่า เครดิตฟรี …ในระหว่างตั้งแต่จ.ศ. 1217 ปีเถาะ สัปตศก รัตนโกสินทรศก 74 เมืองไทยได้ทำหนังสือคำสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศ แล้วก็หนังสือสัญญาทั้งหมดนั้นได้เอาอย่างแบบหนังสือสัญญาที่ฝรั่งได้ทำกับประเทศทางทิศตะวันออกเป็นประเทศเตอรกี จีน และก็ญี่ปุ่น ฯลฯ มีเนื้อความแบบเดียวกันที่ยินยอมให้กงสุลมีอำนาจตั้งศาลตรึกตรองแล้วก็ตัดสินคดีคดีโดยชอบด้วยกฎหมายของเขา ในเมื่อคนภายในบังคับของชาตินั้นๆที่เข้ามาอยู่ในประเทศทางทิศตะวันออกเป็นความกันขึ้นเองหรือเป็นเชลยของคนภายในบังคับของประเทศ ลักษณการแบบงี้ แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ที่ทุเลาความรับผิดชอบที่ผู้ครอบครองประเทศได้อยู่บ้างในยุคเมื่อแรกทำหนังสือคำสัญญา เวลายังมีชาวต่างชาติพึ่งเข้ามาค้าขาย แม้กระนั้นถัดมาเมื่อการขายคบกับนานาประเทศก้าวหน้าแพร่หลาย มีคนต่างประเทศมาตั้งประกอบการค้าขายในเขตแดนเพิ่มมากขึ้น ความยากลำบากในเรื่องคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคนภายในบังคับต่างถิ่นก็ยิ่งปรากฏกำเนิดมีทวีมากเพิ่มขึ้นทุกครั้ง เนื่องจากว่าเหตุที่คนทั้งหลายแหล่อันประกอบกิจการสโมสรค้าขายอยู่ในประเทศบ้านเรือนอันเดียวกันจะต้องอยู่ในอำนาจศาลและก็ในอำนาจข้อบังคับต่างๆกันตามชาติของบุคคล ปฏิบัติให้เป็นความทุกข์ยากลำบากติดขัดอีกทั้งสำหรับเพื่อการปกครองบ้านเมืองรวมทั้งขัดขวางคุณประโยชน์ซึ่งมาจากคนทั้งหลายแหล่ตลอดจนเชื้อชาติต่างถิ่นนั้นๆเองอยู่มากมายก่ายกอง ความยากแค้นด้วยเรื่องอำนาจศาลกงสุลตัวอย่างเช่นมานี้ย่อมมีทุกประเทศที่ได้ลงนามโดยตัวอย่างอันเดียวกัน รวมทั้งต่างมีความมุ่งมาดปรารถนาแบบเดียวกันที่จะหาเล่ห์เหลี่ยมเลิกล้างแนวทางศาลกงสุลต่างถิ่น ให้คนทั้งหลายแหล่ไม่ว่าชาติใดๆก็ตามบรรดาอยู่ในประเทศนั้นๆได้รับผลดีอยู่ในอำนาจข้อบังคับแล้วก็อำนาจศาลสำหรับบ้านเรือนแต่อย่างเดียวทั่วถึง… สล็อต สมตำแหน่ง เชื้อไทย รศ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลไทยตกลงใจทำประมวลกฎหมายประเทศชาติในคราวนั้นว่า เป็นการกลับระบบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในคราวนั้นจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว เนื่องจากเป็นการแปลงจากระบบคอมมอนลอว์ที่ข้อบังคับมาจากบรรทัดฐานที่ศาลระบุ ไปเป็นระบบซีวิลลอว์ ที่ข้อบังคับมาจากแนวทางการนิติบัญญัติ โดยบอกว่า …การตัดสินใจทำประมวลกฎหมายคราวนี้ถือว่าสื่อความหมายในทางประวัติศาสตร์ข้อบังคับของไทยอย่างมากมาย ด้วยเหตุว่าเป็นการแปลงระบบข้อบังคับจากการรับข้อบังคับอังกฤษเข้ามาใช้ ซึ่งได้ปฏิบัติกันมาตรงเวลาครึ่งศตวรรษ…หมายความว่าเมืองไทยหันเหจากการรับระบบคอมมอนลอว์ของอังกฤษมาใช้ แปรไปรับระบบซีวิลลอว์ซึ่งเป็นระบบข้อบังคับของพื้นทวีปยุโรปที่มีนิติวิธีที่ไม่เหมือนกันรวมทั้งตรงกันข้ามกับระบบคอมมอนลอว์ การที่เมืองไทยประกาศใช้ประมวลกฎหมายก็เลยเป็นการเปลี่ยนจากระบบข้อบังคับหนึ่งไปอีกระบบหนึ่งทีเดียว… สล็อตออนไลน์ การเริ่มทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภายหลังจากรัฐบาลไทยตกลงใจทำประมวลกฎหมายประเทศชาติแล้ว ใน รัตนโกสินทร์ศก 127 ซึ่งตรงกับ พุทธศักราช 2451 …

Continue Reading

การพนันและขันต่อ

“การเดิมพันรวมทั้งพนันขันต่อ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องราวรวมทั้งพัฒนาการของการเดิมพันแล้วก็ต่อรองนั้น มีประวัติรวมทั้งพัฒนาการเช่นเดียวกันกับการเดิมพัน พูดอีกนัยหนึ่ง การเดิมพันมีมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งไม่สามารถที่จะแยกออกมาจากมนุษย์ได้ ราวกับเป็นมรดกในสังคม โดยที่บางสังคมอนุญาต ให้เล่นได้ บางสังคมไม่ให้เปิดคาสิโน (casino) ก็เพราะว่ามีความเห็นว่าจะเป็นการมอมเมาสมาชิกในสังคม และก็พลเมืองในประเทศทั้งก่อให้เกิดผลกระทบ แม้กระนั้นก็มีการผ่อนผันอยู่บ้าง ในประเทศไทยการเดิมพันเริ่มเข้ามาโดยเชิงพาณิชย์ ซึ่งในยุคเก่าจีนเป็น ผู้นำเข้ามา ตั้งแต่ยุคกรุงจังหวัดสุโขทัยจนถึงมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยา ก็มีการตั้งบ่อนมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าบ่อนเรียกว่า “อากรบ่อนเบี้ย” จนกระทั่งรัชกาลที่ 4 ที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็มีการเก็บมากขึ้น เพื่อทดแทนรายได้ที่เสียไปสำหรับในการค้าขายกับต่างแดน การเดิมพันและก็ต่อรอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศข้อตกลง ลักษณะ 18 กำหนดไว้ดังนี้ เครดิตฟรี มาตรา 853 “อันการเดิมพันต่อรองนั้นท่านว่าหาก่อให้กำเนิดหนี้สินไม่ สิ่งที่ได้ให้กันไปสำหรับเพื่อการพนันหรือพนันขันต่อก็จะทวงคืนมิได้ เนื่องจากเหตุหามูลหนี้สินอย่างหนึ่งประการใดไม่ได้ข้อบังคับที่กล่าวนี้ ท่านให้ใช้ตลอดถึงกติกาเป็นมูลหนี้สินอย่างหนึ่งประการใด อันข้างเสียเงินจากการเล่นพนันพนันขันต่อถ้าเกิดทำให้อีกข้างหนึ่งเพื่อจะจ่ายและชำระหนี้เงินพนันหรือต่อรองด้วย”บทบัญญัติดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะมองเห็นได้ว่าการพนันหาก่อให้กำเนิดหนี้สินไม่ แปลว่าหนี้สินที่เสียไปสำหรับการพนันไม่บางทีอาจฟ้องร้องคดีบังคับคดีได้ บุคคลที่สูญเสียเงินหรือสินทรัพย์ไปเพราะเหตุว่าการเดิมพันไม่เป็นผู้เสียหายโดยชอบด้วยกฎหมาย สิ่งที่ได้ให้กันไปสำหรับในการพนันนั้นจะทวงคืนมิได้ เพราะเหตุว่าเหตุหามูลหนี้สินประการใดมิได้เป็นสิ่งใดที่ให้กันไปแล้วสำหรับการเล่นการเดิมพันถือเป็นการใหโดยไม่มีมูลหนี้สินต่อกันจะทวงคืนมิได้ ดังนี้รวมทั้งการร้องทุกข์เรียกร้องเอาของที่เสียกลับคืนโดยอ้างถึงว่าการเดิมพันหรือพนันขันต่อไม่ก่อกำเนิดหนี้สินแก่กันแบบนี้ ข้อบังคับจะไม่รับบังคับให้หมายความรวมตลอดถึงกติกาที่ข้างเสียนำมาซึ่งการก่อให้เกิดมูลหนี้สินขึ้นต่ออีกข้างหนึ่งเพื่อเป็นการจ่ายและชำระหนี้สินการพนันหรือต่อรองนั้นด้วย สล็อต การเดิมพันพนันขันต่อตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 นั้น มีอีกทั้งชนิดที่ห้ามเด็ดขาด รวมทั้งชนิดที่ห้ามเล่นแต่ว่าขอรับอนุญาตเล่นได้จากที่เจาะจงเอาไว้ภายในพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 รวมถึงการเล่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่พ.ร.บ.การพะนันห้ามไว้นั้น ก็เลยถือว่าเป็นการเดิมพันต่อรองตามความหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 ด้วย ดังนั้นก็เลยหาก่อให้กำเนิดหนี้สินต่อกันไม่ แล้วก็สิ่งใดที่ได้ให้กันไปสำหรับการพนันก็จะทวงคืนมิได้ มาตรา 854 “อันการออกล็อตเตอรี่ดีแล้ว ออกสลากกินรวบดีแล้ว เป็นคำสัญญาอันจะผูกพันต่อเมื่อรัฐบาลได้มอบอำนาจหรือให้คำรับรองแก่การนั้นเฉพาะตัว นอกเหนือจากนี้ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติมาตรา 853” การเดิมพันพนันขันต่อที่ข้อบังคับนอกจากให้ผูกพันฟ้องกันได้นั้นมี 2 ชนิด ดังต่อไปนี้ล็อตเตอรี่ (Lottery) เป็นการเล่นโดยการลุ้นโชค โดยผู้บริโภคสลากเล่นคุ้นเคย เอาเงินที่ซื้อสลากมารวมเหมาะเป็นก้อนเมื่อหักค่าครองชีพต่างๆตลอดจนภาษีแล้ว เอาเงินที่เหลือมาจัดเป็นรางวัล โดยการลุ้นโชคด้วยการออกเลขสลาก เลขสลากที่ออกรางวัลตรงกับเลขสลากของผู้บริโภคไปใคร ผู้นั้นก็มีสิทธิได้รับรางวัลสลากกินรวบ (Raffle)หมายถึงการออกตั๋วสลากที่มีปริมาณจำกัดเพื่อเสี่ยงดวงโดยให้ของเป็นรางวัล ยกตัวอย่างเช่น ทีวี ตู้แช่เย็น หรือข้าวของอื่น แล้วขายสลากให้แก่ผู้เล่นเท่าปริมาณราคาของหรือมากยิ่งกว่า แล้วผู้ออกของก็เก็บรวบรวมเอาเงินค่าสลากไปทั้งปวง ส่วนของขวัญตกอาทิเช่นผู้ถือสลากที่ถูกรางวัลโดยกรรมวิธีเสี่ยงดวงอีกทั้งล็อตเตอรี่แล้วก็สลากกินรวบนี้ เป็นคำสัญญาระหว่างผู้จัดให้มีการออกล็อตเตอรี่หรือสลากกินรวบ กับผู้เข้าเล่นนั้นจะผูกพันฟ้องคดีบังคับกันได้ ก็เมื่อรัฐบาลมอบอำนาจหรือให้คำรับรองแก่การออกสลากนั้นรายตัวไป เมื่อผู้จัดให้มีการเล่นรายใดได้รับอำนาจหรือคำรับรองจากรัฐบาลแล้ว คำสัญญาก็ผูกพันกันแล้วก็ฟ้องบังคับกันได้ ไม่อยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 853 แต่ว่าถ้าเกิดรายใดรัฐบาลไม่ให้สิทธิหรือคำรับรอง การเล่นย่อมไม่ก่อกำเนิดหนี้สิน …

Continue Reading

ความหมายและคำนิยามคำว่า “การพนันและขันต่อ”

“การเดิมพัน ความหมายและก็คำอธิบายศัพท์คำว่า “การเดิมพันรวมทั้งต่อรอง”“พนัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 คือ การเดิมพันซึ่งได้เสียกันโดยแนวทางต่อรองการเดิมพัน (Gambling) คือ การเข้าเล่นเพื่อเสาะหาคุณประโยชน์ โดยอาศัยการลุ้นโชคด้วยไหวพริบปฏิภาณและก็ความสามารถ พนันขันต่อ (Betting) คือ การเข้าเล่นเพื่อหาผลกำไร โดยอาศัยการลุ้นโชคในเรื่องอันไม่แน่นอนอันจะกำเนิดในภายหน้า โดยคู่สัญญา มีความคิดเห็นมีความขัดแย้งสิ่งที่แตกต่างระหว่างการเดิมพันและก็ต่อรองก็คือ การเดิมพันนั้นผู้เข้าเล่นจำเป็นต้องใช้ความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความสามารถร่วมกับสถานะการณ์อันเป็นข้อแม้ที่การแพ้ชนะด้วย แม้ว่าจะเพียงแต่ฝ่ายเดียวก็ตาม ส่วนการต่อรองนั้น ผู้เข้าเล่นไม่มีส่วนร่วมในเรื่องอันเป็นข้อแม้ที่การแพ้ชนะกัน การแพ้ชนะนั้นขึ้นกับเรื่องต่างๆที่ได้ตกลงกันว่าจะส่งผลไปในทางใด เครดิตฟรี “การเดิมพันรวมทั้งต่อรอง” ประมวลกฏหมายแพ่งรวมทั้งการค้าขายกำหนดไว้ในเอกเทศข้อตกลง ตั้งแต่มาตรา 853 ถึงมาตรา 855การเดิมพันหรือพนันขันต่อ เป็นคำสัญญาซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า เมื่อมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงตามข้อตกลงของข้อตกลงแล้ว จะทำให้เป็นผลแพ้ชนะกับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาข้างที่แพ้จะใช้หนี้ใช้สินอย่างใดอย่างหนึ่งดังที่ตกลงไว้ให้กับคู่สัญญาอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นข้างที่ชนะ รวมทั้งมีผู้ชี้แจงอย่างกว้างๆว่า การเดิมพันหรือต่อรองนั้นหมายถึงคำสัญญาที่แต่ละข้างจะมอบเงินหรือของอันอื่นที่บางทีอาจคิดเป็นราคารายได้ในเมื่อสถานะการณ์อันไม่แน่นอนอย่างหนึ่งประการใดได้สิ้นสุดลงหรือได้แปลงเป็นสิ่งที่แน่ๆการเดิมพัน ความหมายและก็คำอธิบายศัพท์คำว่า “การเดิมพันและก็ต่อรอง” “พนัน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 คือ การเดิมพันซึ่งได้เสียกันโดยแนวทางต่อรอง การเดิมพัน (Gambling) คือ การเข้าเล่นเพื่อสืบหาผลดี โดยอาศัยการลุ้นโชคด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความสามารถ สล็อต พนันขันต่อ (Betting) คือ การเข้าเล่นเพื่อหาผลกำไร โดยอาศัยการลุ้นโชคในเรื่องราวอันไม่แน่นอนอันจะกำเนิดในภายหน้า โดยคู่สัญญา มีความคิดเห็นมีความขัดแย้ง สิ่งที่แตกต่างระหว่างการเดิมพันแล้วก็ต่อรองก็คือ การเดิมพันนั้นผู้เข้าเล่นจะต้องใช้ความฉลาดรวมทั้งความสามารถร่วมกับเรื่องราวอันเป็นข้อตกลงที่การแพ้ชนะด้วย แม้ว่าจะเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็ตาม ส่วนการต่อรองนั้น ผู้เข้าเล่นไม่มีส่วนร่วมในสถานะการณ์อันเป็นข้อตกลงที่การแพ้ชนะกัน การแพ้ชนะนั้นขึ้นกับสถานะการณ์ต่างๆที่ได้ตกลงกันว่าจะส่งผลไปในทางใด“การเดิมพันและก็ต่อรอง” ประมวลกฏหมายแพ่งแล้วก็การค้ากำหนดไว้ในเอกเทศคำสัญญา ตั้งแต่มาตรา 853 ถึงมาตรา 855การเดิมพันหรือต่อรอง เป็นข้อตกลงซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่นอนเกิดขึ้นตรงตามข้อตกลงของคำสัญญาแล้ว จะมีผลให้เป็นผลแพ้ชนะกับคู่สัญญานั้น คู่สัญญาข้างที่แพ้จะใช้หนี้ใช้สินอย่างใดอย่างหนึ่งจากที่ตกลงไว้ให้กับคู่สัญญาอีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นข้างที่ชนะ แล้วก็มีผู้ชี้แจงอย่างกว้างๆว่า การเดิมพันหรือต่อรองนั้นเป็นคำสาบานที่แต่ละข้างจะมอบเงินหรือของอันอื่นที่บางทีอาจคิดเป็นราคารายได้ในเมื่อสถานะการณ์อันไม่แน่นอนอย่างหนึ่งประการใดได้สิ้นสุดลงหรือได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่แน่ๆ สล็อตออนไลน์ ที่ว่าเรื่องอันไม่แน่นอนนั้นได้หมดหรือได้แปลงเป็นสิ่งที่แน่ๆ ได้แก่ สำหรับเพื่อการเล่นการเดิมพันแข่งขันม้า ซึ่งในในขั้นแรกยังไม่รู้จักว่า ม้าตัวไหนจะชนะ เป็นเหตุอันไม่แน่นอน แต่ว่าเมื่อม้าวิ่งแล้วม้าตัวไหนชนะก็เรียกว่าสถานะการณ์อันไม่แน่นอนได้สิ้นสุดลงหรือแปลงเป็นสิ่งที่แน่ๆแล้วที่ว่าสถานะการณ์อันไม่แน่นอนนั้น มิได้มีความหมายว่าต้องเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าสิ่งเดียวเพียงแค่นั้น เพราะว่าบางทีอาจเป็นเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่สุดแต่ถ้าหากไม่เป็นที่แน่ๆในระหว่างคู่สัญญาก็ได้ ดังเช่นว่า คู่สัญญาบางทีอาจเดิมพันกันในความสูงของสถานที่ หรือเดิมพันในผลการลงคะแนนผู้แทนราษฎร ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แม้กระนั้นคู่สัญญายังไม่รู้จักผล ฯลฯหลักสำคัญของการเดิมพันหรือพนันขันต่อซึ่งก็คือคู่สัญญาแต่ละข้างต้องมีจังหวะที่จะชนะหรือแพ้ร่วมกันทั้งคู่อย่าง ถ้าเกิดได้โอกาสชนะหรือแพ้แต่อย่างเดียวแล้วไม่ถือว่าเป็นการเดิมพัน คู่สัญญาควรต้องเพ่งเล็งถึงความหมดที่สถานะการณ์อันไม่แน่นอนยิ่งใหญ่ หรือเป็นสาระสำคัญของข้อตกลงก็เลยสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังต่อไปนี้ jumboslot 1.มีคู่สัญญาสองฝ่าย ข้างละกี่คนก็ได้2.ได้โอกาสแพ้ชนะโดยการลุ้นโชค (มีเหตุที่ไม่แน่นอน)3.คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายควรมีทั้งยังทางได้แล้วก็ทางเสีย (ข้างใดถ้าหากมีแต่ว่าทางได้หรือเสียเพียงอย่างเดียวก็ไม่เข้าลักษณะเป็นการพนันแล้วก็พนันขันต่อ แต่ว่าบางทีอาจเป็นข้อตกลงสามารถบังคับหนี้สินได้โดยชอบด้วยกฎหมาย) …

Continue Reading

ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน

“การเดิมพัน เรื่องราวรวมทั้งพัฒนาการของข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพัน เมืองไทยได้เริ่มมีข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นใช้ บังคับเป็นครั้งแรกตอนวันที่ 1 เดือนเมษายน 2472เป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 18 กล่าวถึงการเดิมพันรวมทั้งต่อรอง ซึ่งบทบัญญัติเอาไว้ในมาตรา 853 – 855 อันเป็นบทบัญญัติกล่าวถึงกฎข้อบังคับในทางแพ่ง แล้วก็ยังคงใช้บังคับอยู่จนกระทั่งในตอนนี้ ต่อจากนั้นในปีถัดมาหมายถึงพ.ศ. 2473 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาชนธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เลยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชกำหนดขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473” ส่งผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2473 เป็นต้นไป โดยที่ทรงความคิดว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่ออันยี่ห้อเอาไว้ภายในพ.ร.บ.หลายฉบับนั้น เหมาะสมปรับปรุงแก้ไข เครดิตฟรี ในปี คริสต์ศักราช 1804 ยังไม่ถึงเวลาที่การออกรบครั้งใหญ่เพื่อครอบครองดินแดน และก็จักรพัตราธิราชนโปเลียนที่ 1 ซึ่งยึดติดกับแนวคิดว่า สันติอย่างยั่งยืนจะมีได้ ต่อเมื่อปราบสหราชอาณาจักรลงได้แค่นั้น ได้ร่วมกับพลเรือเอกลาเหม็นตุชเชอ-เตรวิลล์ (ผู้ซึ่งเสียชีวิตก่อนที่จะทำการเสร็จ) คิดแผนรุกรานเกาะอังกฤษ ซึ่งเป็นแผนที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง จากการรบที่ยุทธกองทัพเรือทราฟัลการ์ กองเรือผสมประเทศฝรั่งเศส-ประเทศสเปนที่สั่งโดยพลเรือโท วีลเนิฟว์ ถูกพลเรือโท ลอร์ด เนลสัน ที่ราชกองทัพเรืออังกฤษตีกระทั่งแตกแพ้ ทำให้สหราชอาณาจักร แปลงเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเล นับจากนั้นตราบจนในอีกหนึ่งศตวรรษถัดมา เพิ่มเติมอีกรวมทั้งสะสมไว้ภายในที่เดียวกัน โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ. แล้วก็ระเบียบเกี่ยวกับการพะนันพนันขันต่อที่มีอยู่แล้วเสียทั้งหมด นอกจากความลับมาตรา 853 มาตรา 854 แล้วก็มาตรา 855 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้เมืองไทยมีข้อบังคับการเดิมพันซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อกำหนดอันเกี่ยวกับความผิดพลาด และก็ข้อบัญญัติโทษทางอาญาขึ้นใช้บังคับเป็นครั้งแรก แล้วก็นับจากนั้นเป็นต้นมาแนวคิดเกี่ยวกับการเดิมพันในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากการสืบเสาะหาผลตอบแทนมาเป็นการควบคุมและก็คุ้มครองป้องกันแทน ถัดมาก็เลยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันขึ้นอีกทีหนึ่ง เนื่องมาจากการเดิมพันได้มีการปรับปรุงขึ้นอย่างเร็ว มีการพนันในจำพวกต่างๆมากยิ่งกว่าเดิมมาย ทำให้ข้อบังคับที่มีใช้อยู่โบราณ ไม่เหมาะสมกับภาวะเรื่องจริงของสังคมไทยในตอนนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ช่วงวันที่ 31 เดือนมกราคมพ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ก็เลยได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราชบัญญัติขึ้นใหม่ เรียกว่า “พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478” มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2478 เป็นต้นไป โดยข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลเป็นการยกเลิกพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473 …

Continue Reading