ใบอนุญาต

“การเดิมพัน สินบนนำจับ สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ ซึ่งก็คือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่แนะนำให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นเงินหรือเงินทองอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาทำไหมทำการประการใดในตำแหน่งงานของตัวเองสินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมการปราบการเดิมพันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ผู้ทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับแบบเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือหากผู้ที่กระทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่กล่าวมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่ชี้ช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล แม้ผู้ที่กระทำความผิดได้รับโทษจำตารางแค่เพียงหนึ่งเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ ถึงแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องมาจากมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งไว้ภายในคำวินิจฉัยให้ผู้ที่กระทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าเกิดผู้ทำผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือถ้าเกิดไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล เครดิตฟรี ส่วนการฟ้องให้สั่งจ่ายสินบนนำจับนั้น จะต้องขอโดยอัยการในขณะฟ้องร้องคดีข้อผิดพลาด โดยกำหนดเอาไว้ในคำร้องขอด้านหลังฟ้องว่า รวมทั้งสั่งจ่ายสินบนนำจับแก่หัวหน้าจับตามข้อบังคับด้วย”สินบนนำจับตามพ.ร.บ.นี้ หมายคือเงินรางวัลที่เมืองให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ ส่วนสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา หมายความว่าเงินหรือเงินทองอันอื่นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดึงดูดใจให้เขาทำไหมทำการประการใดในตำแหน่งงานของตัวเอง สินบนนำจับตามมายี่ห้อ 15 เป็นมาตรการทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยเหลือการล้มล้างการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยให้ผู้ทำความผิดเป็นผู้จ่ายสินบนแก่หัวหน้าจับมาเป็นๆจำนวนเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าเสียหายด้วย หรือถ้าหากผู้ทำความผิดไม่จ่ายสินบนดังที่กล่าวถึงมาแล้ว ให้เมืองชำระเงินให้แก่บุคคลใดที่บอกช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปจับการเดิมพันรายใดรายหนึ่งได้เสร็จ โดยจ่ายจากเงินหลักฐานซึ่งศาลสั่งยึดเมื่อคดีถึงที่สุดหรือจากเงินค่าปรับที่จ่ายต่อศาล ถ้าหากผู้กระทำความผิดได้รับโทษจำเรือนจำเพียงอย่างเดียวก็จะติดสินบนนำจับไม่ได้ หากแม้คดีนั้นจะมีเงินหลักฐานที่ศาลสั่งให้ยึดอยู่ด้วยก็ตาม เนื่องมาจากมาตรา 15 กำหนดให้ศาลสั่งเอาไว้ในคำวินิจฉัยให้ผู้ที่ทำความผิดใช้เงินสินบนแก่หัวหน้าจับครึ่งหนึ่งของเงินค่าปรับก่อน ถ้าเกิดผู้ที่เป็นคนทำความผิดไม่จ่ายเงินสินบนก็เลยให้ศาลสั่งให้ชำระเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดหลักฐานที่ศาลสั่งยึดไว้ หรือหากไม่มีหลักฐานให้ยึดก็ให้ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้จ่ายต่อศาล สล็อต เมื่อศาลสั่งจ่ายเงินสินบนแล้วเป็นหน้าที่ของหัวหน้าจับที่จะจำเป็นต้องมายื่นคำขอร้องรับเงินสินบนจากศาลด้วยตัวเอง ขณะที่จะมายื่นได้ก็จำต้องคอยให้คดีถึงที่สุดแล้ว แม้กระนั้นหากหัวหน้าจับไม่มาด้วยตัวเอง จะมอบฉันทะให้โจทก์หรือผู้ใดกันมารับแทนก็ได้แต่ต้นแต่ว่าได้ออกประกาศประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้ง 2 แต่ว่าวันที่ 11 พ.ย. พระพุทธศักราช 2466 เป็นต้นมา ได้มีความเห็นเสนอแนะมากมายเพื่อยังประมวลกฎหมายนี้ให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเมื่อได้ไตร่ตรองโดยชัดเจนแล้ว มองเห็นพอสมควรให้ตรวจชำระบทบัญญัติในบรรพ 1 รวมทั้ง 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นใหม่ จึ่งทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ สั่งว่า บทบัญญัติเดิมในบรรพ 1 และก็ 2 ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ประกาศไว้แม้กระนั้นในวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2466 นั้น ให้ยกเลิกเสียสิ้น แล้วก็ใช้บทบัญญัติที่ได้ตรวจชำระใหม่พ่วงพระราชกฤษฎีกานี้แทนสืบไป อนึ่ง หยุด แสงสว่างอุทัย ศ.จ.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกเหตุผลอีกประการหนึ่งของการยกเลิกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 แล้วก็บรรพ 2 เดิม ก่อนให้ใช้ที่ตรวจชำระใหม่นั้น ว่า สล็อตออนไลน์ เมื่อได้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 รวมทั้งบรรพ 2 ที่ถูกยกเลิกมาเปรียบเทียบกับข้อบังคับปัจจุบันนี้ …

Continue Reading

การอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน

“ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรักษาการ และก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการดังต่อไปนี้1.ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.นี้2.ระบุเงินค่าธรรมเนียม3.ตั้งเงื่อนไขสำหรับการเล่นการเดิมพัน4.จัดระเบียบเพื่อกระทำการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้5กำหนดให้คนรับใบอนุมัติการเล่นเลขลำดับ 17 เลข 18 และก็ลำดับที่ 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีอากรมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ให้สามารถทำงานได้เฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลพิเคราะห์มีความเห็นว่าในสถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันเจาะจงเอาไว้ภายในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.นี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม หรือการเล่นอันรุนแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงเจาะจงเสริมเติมห้ามไว้ ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นจำพวกใด ให้สามารถจัดการออกพระราชกฤษฎีการะบุได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นข้อบังคับมิได้กำหนดให้สามารถทำงานได้ เครดิตฟรี การเดิมพัน การอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพัน ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนรักษาการ แล้วก็ให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อทำการดังต่อไปนี้ ตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพ.ร.บ.นี้1.ระบุเงินค่าธรรมเนียม2.ตั้งเงื่อนไขสำหรับในการเล่นการเดิมพัน3.จัดระเบียบเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้4.กำหนดให้คนรับเอกสารสิทธิ์การเล่นเลขลำดับ 17 เลข 18 แล้วก็เลข 19 ในบัญชี ข. เสียภาษีอากรมากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เทศบาล (มาตรา 16 วรรคสอง)5.ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการออกพระราชกฤษฎีกา ตามพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 ให้สามารถปฏิบัติงานได้เฉพาะในเรื่องที่รัฐบาลพินิจมีความเห็นว่าในสถานที่ใดเหมาะจะอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันสำหรับเพื่อการเล่นอันกำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.นี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะเหมือนบัญชี กรัม หรือการเล่นอันรุนแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีข้าราชการได้ออกกฎกระทรวงกำหนดเสริมเติมห้ามไว้ ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ให้มีการเล่นประเภทใด ให้สามารถจัดการออกพระราชกฤษฎีการะบุได้ ส่วนการออกพระราชกฤษฎีกาในกรณีอื่นข้อบังคับมิได้กำหนดให้สามารถดำเนินงานได้ สล็อต การอนุญาตให้มีการเล่นการเดิมพัน ตามพ.ร.บ.นี้สามารถทำเป็นในกรณีดังต่อไปนี้ ในเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ไว้เป็นพระราชกฤษฎีกากล่าวถึงข้อตกลงการพะนันตามมายี่ห้อ 4 ที่พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2) กำหนดให้การเดิมพันอันกำหนดเอาไว้ในบัญชี กรัม ด้านหลังพ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน นั้น จะจัดให้มี เข้าเล่น หรือเข้าพนันได้ในสถานที่กาสิโนของรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อตั้ง กรณีการอนุญาตโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ เจ้าหน้าที่ผู้กุมอำนาจผลิใบอนุญาต ซึ่งอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะการเดิมพันตามบัญชี ข.และก็การแถมพกหรือรางวัลด้วยการลุ้นโชคโดยแนวทางใดๆก็ตามสำหรับการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตามมายี่ห้อ 8 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พุทธศักราช 2503) ออกตามความลับพ.ร.บ.การเดิมพัน พ.ศ. 2478 ข้อ …

Continue Reading